تازه ها مشاهده همه

공정하게 말하면, 베타 테스트에 참여한 사람들은 일부 소수의 플레이어 만 플레이 했었습니다. (베테랑이 나가는데도 불구하고 평균 1400 명의 플레이어가 있다고…بیشتر