ایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قم

0

مناطق روستایی قم در فصل پاییز چشم اندازی زیبا به خود می‌گیرند در این فصل از سبزی و طراوت درختان کاسته شده و طبیعت به رنگ‌های زیبا آراسته می‌شوند. از غربی‌ترین نقطه قم در منطقه کهندان، در دامنه شرقی کوه «وتوس» از کوه‌های رشته کوه زاگرس و در جنوبی‌ترین بخش آن در روستای «وشنوه» شاهد این زیبایی هستیم.

ایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قمایران زیباست؛ طبیعت پاییزی قم

منبع: ایسنا

نظرات مسدود است.