لیست داروهای غیرمجاز زائران حج تمتع اعلام شد

0

سازمان حج و زیارت لیست ۵۲ قلم داروی ممنوعه برای زائران حج تمتع ۹۶ را اعلام کرد که در میان آنها نام متادون و ترامادول نیز به چشم می‌خورد.

 سازمان حج و زیارت لیست داروهای ممنوع برای زائران حج تمتع 96 را اعلام کرد و تاکید داشت که زائران به هیچ عنوان از این داروها استفاده نکنند.

لیست داروهای ممنوع برای حجاج:

ALPRAZOLAM .5MG TAB   الپرازولام،  AMITIPTYLINE25MG TAB   آمی تریپ تیلین، BIPERIDEN HCL2MG TAB   بی پریدین،  BIPERIDEN LACTATE 5MG/1ML AMP   بی پریدین لاکتات، BUSPIRONE 5MG TAB   بوس پریون،  CARBAMAZEPINE 200MG TAB   کاربامازیفین،  CHLORPROMAZNINE100M  میلی111   کلروپرومازین ، CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB   کلروردیرفوکسیدی، CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB TABLET   کلروپرومایزین،  CITALPRAM HBR 29MG FC TAB FC TAB   سیتالوپرام،  CITICOLINE SODIUM 250 MG/2ML AMP   سیتیکلولین سدیم،  CLOMIPRAMINE HCL 25MG TAB TABLET   کلروپرومایزین،  CLONA   کلورونازپام 13 ZEPAM 1MG TAB DIAZEPAM 10NM/2ML AMP   دیازپام،  DIAZEPAM 5MG TAB   دیازپام،  ETHOSUXUMIDE 250MG CAP   اتوکسید،  FLUOXETINE HCL 20MG CAP   فلوکسیتین،  HALOPERIDOL 0.5MG TAB   هالوپریدول، HALOPERIDOL 5MG TAB   هالوپردول،  HALOPERIDOL LACTATE 5MG/1ML AMP   هالوپریدول،  IMIPRAMINE HCL 25MG TAB TABELT   ایمی پرامین ،  LEVODOPA   لوودوپا، C 100 TABLET LEVODOPA   لوودوپا، C FORTE 250 TAB TABLET LIDOCAINE HCL 2% 50ML VIAL VIAL   لیدوکائین،  LIDOCAINE HCL 2% 5ML AMP AMP   لیدوکائین، LIDOCAINE HCL 5% DEXTROSE 7.5% AMP   لیدوکائین،  LITHIUM CARBONATE 300MG TAB TABLET   لیتیوم کربنات،  LORAZEPAM 1MG TAB TABLET   لورازپام،  METHADONE 5MG TAB TABLET   متادون،  MIDAZOLAM 5MG AMP   میدازولام – آمپول، MORPHINE SULFATE 10MG/1ML   مرفین سولفات،  AMP AMP NALOXONE HCL 0.4MG/1ML AMP AMP   نالوکسان،  NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG/1ML    نئوستیگیمین،  AMP AMP NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB TABLET   نورتریپ تیلین،  OLANZAPINE 5 MG TAB TABLET  قرص–   الانزاپین،  OXAZEPAM 10MG TAB TABLET   اکسازیپام،  ERACETAM 800 MG TAB TABLET  میلی811 –   پیراستام،  PERPHENAZINE 2MG   پروفنازین، PERPHENAZINE 5MG/1ML AMP AMP   پرفنازین،  PETHIDINE HC   پیتیدین 100MG/2ML AMP AMP PETHIDINE HCL 50MG/1ML AMP AMP   پتیدین، PHENOBARBITAL 100MG TAB TABLET   فنوباربیتال،  PHENOBARBITAL SODIUM 200MG/1ML AMP    فنوباربیتال 43 AMP PHENYTOIN COMPOUND TSB TABLET   فنی توئین کامپوند،  PHENYTOIN SODIUM 100 MG CAP CAP   فنی توئین سدیم،  PHENYTOIN SODIUM 250MG/5ML AMP AMP  میلی251   فنی توئین سدیم، RISPERIDONE 2MG TAB TABLET  میلی-قرص 2   ریسپریدون، SERTRALINE  قرص–  میلی51–  سرترالین 48 HCL 50MG TAB TABLET THIORIDAZINE 25MG   تیرودازین، TICLOPIDINE 250 MG TABLET   تیکلوپیدین، TOLTERODINE 1MG TAB TABLET  قرص–   تول ترودین، TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP Amp  میلی51 –   ترامادول،  TRIFLUOPERAZINE 1MG   تری فلوتوپرازین،  TRIFLUOPERAZINE 1MG/1ML AMP AMP   تری فلوئورپرازین – آمپول، TRIHEXYPHENIDYL   تری هگزوفینیدل، VALPROATE SODIUM 200MG TAB TABLET   والپرات سدیم،  ZOLPIREST 5MG TABLET (  زول پرست (ژولیدیم

امسال بیش از 86 هزار نفر از زائران کشورمان از مرداد تا شهریور ماه برای حج تمتع 96 عازم مدینه و مکه خواهند شد.

منبع: تسنیم

نظرات مسدود است.