فهرست : گردشگری خارجی

در این قسمت اخبار نقاط گردشگری و تورهای خارجی مانند تور برزیل، تور آفریقای جنوبی، تور کنیا و تانزانیا و تور اروپا و نمایش داده می شود

이 사실을 이해하려면 미국인이되어야합니다. 그러므로 스카우타에 관한 나의 요점. 완전히 뒤집어 놓습니다. 구매를하기 전에 다른 일을해야합니다. 온라인으로 소셜 미디어 페이지,…بیشتر

선거가 Yanukovych에 찬성하여 오만하고 명백하게 위조되어 선거의 진정한 승자는 유시첸코 (Yushchenko) 씨라는 우크라이나 세계 대회의 입장이다. 따라서 우크라이나 세계 대회는…بیشتر

Fischer Slysh 박사는 현재 토론토에 거주하고 있습니다. 그녀는 시카고에있는 북미 의학 협회 (UMANA)의 이사회 이사, Diaspora의 Academic Gymnasium의 우두머리, 그리고…بیشتر